Válasz a Magyar Hírlapnak

2017/05/18
Short description

A Magyar Hírlap munkatársa, Kacsoh Dániel május 3-án az alábbi adatszolgáltatási kérelemmel kereste meg a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületet. Az igényelt adatok között van, ami a honlapunkon megtalálható, ám olyan is bekerült, amelynek teljesítése több száz munkaóránkat venné igénybe. A levelet és a válaszunkat teljes terjedelemben közöljük. 

Törzs

A Magyar Hírlap munkatársa, Kacsoh Dániel május 3-án az alábbi adatszolgáltatási kérelemmel kereste meg a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületet. Az igényelt adatok között van, ami a honlapunkon megtalálható, ám olyan is bekerült, amelynek teljesítése több száz munkaóránkat venné igénybe. A levelet és a válaszunkat teljes terjedelemben közöljük. 

Tisztelt Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következőket!

Az Egyesület létesítésétől 2017. április 1-ig terjedő időszakban összes hatályban lévő szervezeti és működési, valamint befektetési szabályzatát, a szervezet munkáját segítő tanácsadók, illetve tanácsadó testület tagjainak nevét, javadalmazásuk és költségtérítésük összegét.

A létesítéstől 2017. április 1-ig az összes dolgozójuk (ide értve megbízási jogviszony, valamint munkaviszony alapján foglalkoztatottak) munkakörét, havi javadalmazását és költségtérítésének összegét.

Érdeklődnék arról is, hogy az Egyesület idén április 1-ig a szervezet vagyonát milyen befektetésekben, megtakarításban, értékpapírban vagy egyéb pénzeszközben tartotta, hány pályázaton vett részt és mekkora támogatásokban részesült?

2017. április 1-ig az Egyesület által összes kiírt pályázati kiírásra hány pályázat érkezett (pályázatok szerint bontva), a beérkezett pályázatok kapcsán hány támogató és hány elutasító döntés született? Kik kaptak támogató és elutasító döntést?

Ez idő alatt kiknek és mekkora összegű támogatást ítéltek meg, illetve fizettek ki a győztes pályázóknak? Milyen szervezetekkel kötöttek támogatási szerződést? (Az egyes szerződéseket, kérem, csatolják!) Továbbá: tételes bontásban legyenek szívesek megküldeni, hogy az egyes pályázatoknál milyen pontozási rendszer alapján hoztak határozatot!

Az Egyesület mostanáig mekkora összeget fizetett ki a vezetőség tagjainak tiszteletdíj, illetve költségtérítés címén, vett-e igénybe külső szervezetet, illetve bízott-e meg szakértőt vagyonának kezelésével? Ha igen, mely szervek és szakértők voltak, és a megbízott 
vagyonkezelő adatigénylésem időpontjáig milyen díjazásban részesült?

A Menedék Egyesület biztosít-e/biztosított-e bármilyen tárgyi eszközt (pl. szolgálati telefon, számítógép stb.) dolgozói számára? Ha igen, hány darabot és milyen típusúakat? Hány munkavállaló, mikor és mennyiért vett részt külföldi kiküldetésen, 2017. április 1-ig milyen béren kívül juttatásban részesítették és milyen jogcímen a munkavállalóikat?

A létesítéstől 2017. április 1-ig a szervezet bármely tagja, illetve munkavállalója részt vett-e olyan szakmai fórumon/rendezvényen/konferencián/workshopon, melyet az Egyesület 
finanszírozott? Ha igen mikor és ezek milyen összegűek voltak?

Máig hány főt foglalkoztat megbízási szerződés, valamint munkaszerződés alapján, mennyiért vásárolt informatikai eszközöket és mely cégektől, vásárolt-e gépjárművet, s ha igen, milyen típusú gépjárművet és mennyiért?

Kérem továbbá részemre megküldeni a szervezeti vagyon felhasználása körében megkötött szerződések vonatkozásában a szerződő felek nevét, szerződés tárgyát, ellenszolgáltatás összegét, szerződéskötés időpontját, az ezek megkötéséről hozott döntést, a döntésre irányuló előterjesztést/javaslatot, a szerződéskötés vonatkozásában a döntés megtárgyalásáról szóló jegyzőkönyvet!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre, a kacsoh.daniel@magyarhirlap.hu e-mail címre megküldeni.

Úgy tudom, az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként 
meghatározni.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg! Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját!

Kérem továbbá, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra!

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Üdvözlettel,

Kacsoh Dániel
Magyar Hírlap

 

---------------------------------------

Tisztelt Kacsoh Dániel!

A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület több, mint két évtizede működtet egy olyan komplex szolgáltatási rendszert, amelyhez egyszerre több tucat munkavállaló és egyéb közreműködő személy közös munkájára van szükség. Magyarország legnagyobb, bevándorlók integrációjával foglalkozó szervezete ennek megfelelően értelemszerűen összetett és rendkívül sokrétű tevékenységet lát el. Az évek során ez munkavállalók, megbízási jogviszonyban dolgozók, gyakornokok és önkéntesek százait jelenti, akik hosszabb-rövidebb ideig dolgoztak nálunk, valamint a munkájukhoz kapcsolódó eszközbeszerzések, dologi kiadások és szolgáltatások rendszerét. Egy, a levelében megfogalmazott, rendkívül széles körű adatigénylés tehát a Menedék teljes dokumentációjának áttekintését igényli, több évre visszamenőleg. Az elektronikusan tárolt adatok mellett két irodahelyiség és egy külön erre a célra bérelt irattár több tízezer oldalra rúgó dokumentációjából kell kinyernünk a kért információt, ami nem lehetetlen, de nem egyszerű és meglehetősen költséges feladat.
A Menedék civil szervezetként elsősorban a civiltörvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek hatálya alatt áll, e joganyag szabályozza az Egyesülettel kapcsolatos átláthatósági elvárásokat, amelyeknek maradéktalanul eleget teszünk. A Menedék Egyesület emellett teljesen egyetért azzal, hogy az információszabadság megvalósulása elsődleges követelmény, ugyanakkor ennek a funkciója elsősorban az átlátható állam és a közpénzek elköltésének átláthatóságának biztosítása. A Menedék Egyesület civil szervezetként csak nagyon kis részben, az Infotv-ben foglalt szűk körben tartozik a törvény hatálya alá, mivel nem minősül közfeladatot ellátó szervnek, másképp fogalmazva; nem gyakorol közhatalmat és nem része az állami és önkormányzati, közpénzből fenntartott szervezetrendszernek. 
Mindezek alapján, a részünkre 2017. május 3. napján elektronikus formában megküldött adatigénylésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 27. § (3) valamint 29. § (4) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatjuk.
Az Ön által igényelt adatok négy csoportba oszthatóak. Először is van olyan adat, amely nem áll rendelkezésünkre, vagy azért, mert az Egyesületre irányadó szabályok alapján selejtezésre került, vagy azért, mert a kért dokumentummal az Egyesület sosem rendelkezett (például befektetési szabályzat). 
Másodszor az Ön által kért adatok jelentős része az Egyesület éves közhasznúsági jelentéseiben szerepel, amelyek elérhetők az Egyesület honlapján (http://menedek.hu/rolunk), ezt az egyes adatoknál külön is jelezzük lentebb. 
Harmadrészt, az egyes kérések teljesítése az Egyesület munkaerőforrásának aránytalan igénybevételével jár, emellett a kért adattömeg jelentős terjedelmű, illetve az azzal kapcsolatos költségtérítés mértéke meghaladja a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) 6. §-ban szereplő 5000 forintot. Ezen adatkör tekintetében az Infotv. 29. § (4) bekezdés alapján ezúton tájékoztatjuk a költségtérítés mértékéről, amelynek megfizetését követően tudjuk teljesíteni a kért adatigénylést (lásd lentebb a „Költségtérítés” pontot).
Negyedrészt pedig van olyan adatkör, amely nem tartozik az Infotv. 27. § (3) bekezdésének hatálya alá, ezen adatkör tekintetében az Infotv. alapján az Egyesületet nem terheli adatközlési kötelezettség.
Egyebekben a szervezet tevékenységével és működésével kapcsolatban nyitottak vagyunk a párbeszédre, amennyiben kérdésük van előre egyeztetett időpontban személyesen is szívesen válaszolunk a felmerült kérdéseikre. 
*
Az alábbiakban tételesen válaszolunk kérdéseire:
1.    „Az Egyesület létesítésétől 2017. április 1-ig terjedő időszakban összes hatályban lévő szervezeti és működési, valamint befektetési szabályzatát, a szervezet munkáját segítő tanácsadók, illetve tanácsadó testület tagjainak nevét, javadalmazásuk és költségtérítésük összegét.”
•    Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 27. § (3) bekezdése alapján a szervezeti és működési szabályzat nem tartozik a közérdekből nyilvános adatok körébe, mivel az az Egyesület belső működését szabályozza, az Infotv. hivatkozott szakaszában felsorolt források felhasználását nem érinti.
•    Az Egyesület nem végez befektetési tevékenységet, azaz értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenységet, nem rendelkezik és nem is rendelkezett befektetéssel.
•    Az Egyesület munkáját nem segítik és nem segítették tanácsadók, ezért ezzel kapcsolatban adatot nem kezelünk.

2.    „A létesítéstől 2017. április 1-ig az összes dolgozójuk (ide értve megbízási jogviszony, valamint munkaviszony alapján foglalkoztatottak) munkakörét, havi javadalmazását és költségtérítésének összegét.”
•    Az Egyesület az Infotv. értelmében nem közfeladatot ellátó szerv, így a Menedék Egyesület érdekében tevékenykedő természetes személyek (így pl. munkavállalók) személyes adatai nem közérdekből nyilvános adatok. A munkavállalók nevét és a névhez köthető bármilyen adatot így nem áll módunkban rendelkezésre bocsátani, csupán anonimizáltan, az egyes munkakörökre és szerződésben vállalt feladatokra, a megvalósítók számára és a munkabér vagy megbízási díj összegére vonatkozó információval szolgálhatunk.
•    A kért adatok kigyűjtése, összegzése és anonimizálása több száz munkavállalói és megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott személy adatainak feldolgozását jelenti, amit csak külön erre a célra szerződtetett munkatársak bevonásával áll módunkban elvégezni. Ezért ezen adatok vonatkozásában a költségtérítés megfizetését követően tudunk adatot szolgáltatni (lásd lent a „Költségtérítés” pontnál).

3.    „Érdeklődnék arról is, hogy az Egyesület idén április 1-ig a szervezet vagyonát milyen befektetésekben, megtakarításban, értékpapírban vagy egyéb pénzeszközben tartotta, hány pályázaton vett részt és mekkora támogatásokban részesült?”
•    Az Egyesület nem rendelkezik és nem is rendelkezett befektetésekkel, megtakarításokkal, értékpapírokkal.
•    Az Egyesület az Infotv. 27. § (3) bekezdésben foglalt forrásokat nem tartotta pénzeszközökben, azok működési források voltak, így erről adatot az Egyesület nem kezel.
•    Az Egyesület által az Infotv. 27. § (3) bekezdésben foglalt forrásokkal kapcsolatos pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban az adatszolgáltatási kérésének a feldolgozandó információ mennyisége miatt, a költségtérítés megfizetését követően tudunk eleget tenni (lásd lent a „Költségtérítés” pontnál). Felhívjuk a figyelmét azonban, hogy az Egyesület honlapján megtalálható közhasznúsági beszámolókban a pályázati úton elnyert bevételek mértékéről és forrásáról tájékozódhat http://menedek.hu/rolunk. Az Egyesület 2010 óta közzétett közhasznúsági beszámolói a Bírósági civil szervezetek nyilvántartásában is megtekinthetők: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

4.    „2017. április 1-ig az Egyesület által összes kiírt pályázati kiírásra hány pályázat érkezett (pályázatok szerint bontva), a beérkezett pályázatok kapcsán hány támogató és hány elutasító döntés született? Kik kaptak támogató és elutasító döntést?”
•    Az Egyesület nem funkcionál és nem is funkcionált soha az Infotv. 27. § (3) bekezdését érintő pályázati kiíróként, így erről nem kezel adatot.

5.    „Ez idő alatt kiknek és mekkora összegű támogatást ítéltek meg, illetve fizettek ki a győztes pályázóknak? Milyen szervezetekkel kötöttek támogatási szerződést? (Az egyes szerződéseket, kérem, csatolják!)

Továbbá: tételes bontásban legyenek szívesek megküldeni, hogy az egyes pályázatoknál milyen pontozási rendszer alapján hoztak határozatot!”
•    Az Egyesület nem kötött támogatási szerződést, így erről – illetve a pályázati pontozási rendszerről (lásd előző pont) értelemszerűen nem kezel adatot.

6.    „Az Egyesület mostanáig mekkora összeget fizetett ki a vezetőség tagjainak tiszteletdíj, illetve költségtérítés címén, vett-e igénybe külső szervezetet, illetve bízott-e meg szakértőt vagyonának kezelésével? Ha igen, mely szervek és szakértők voltak, és a megbízott vagyonkezelő adatigénylésem időpontjáig milyen díjazásban részesült?”
•    Az Egyesület vezetőségi tagjainak juttatásait (munkabért) a közhasznúsági jelentések tartalmazzák (http://menedek.hu/rolunk). Az Egyesület vezetőségi tagjai nem részesültek költségtérítésben.
•    Az Egyesület nem vett igénybe és nem bízott meg szakértőt vagyonának kezelésével.

7.    A Menedék Egyesület biztosít-e/biztosított-e bármilyen tárgyi eszközt (pl. szolgálati telefon, számítógép stb.) dolgozói számára? Ha igen, hány darabot és milyen típusúakat? Hány munkavállaló, mikor és mennyiért vett részt külföldi kiküldetésen, 2017. április 1-ig milyen béren kívül juttatásban részesítették és milyen jogcímen a munkavállalóikat?
•    Az Egyesület dolgozói számára kizárólagos használatra nem biztosít tárgyi eszközöket. Az Egyesület tulajdonában lévő tárgyi eszközökről évekre visszamenő részletes információt a költségtérítés megfizetését követően tudunk szolgáltatni (lásd lent a „Költségtérítés” pontnál).
•    A dolgozók külföldi kiküldetéseivel és a béren kívüli juttatásokra vonatkozó adatokkal kapcsolatban a feldolgozandó adatmennyiség mérete miatt az adatigénylési felkérésnek a költségtérítés megfizetését követően tudunk eleget tenni (lásd lent a „Költségtérítés” pontnál).

8.    A létesítéstől 2017. április 1-ig a szervezet bármely tagja, illetve munkavállalója részt vett-e olyan szakmai fórumon/rendezvényen/konferencián/workshopon, melyet az Egyesület finanszírozott? Ha igen mikor és ezek milyen összegűek voltak?
•    Az Egyesület saját forrásaiból nem finanszírozott fórumot, rendezvényt, konferenciát, workshopot, legfeljebb úgy szervezett ilyen eseményeket, hogy az Egyesület által megvalósított szakmai projektek keretében került azokra sor, a projekteket támogató szervezet/intézmény finanszírozásával. Más szervezetek által rendezett eseményeken csak akkor vesznek részt az Egyesület munkatársai, ha az az Egyesület számára nem jár költséggel, azaz vagy a meghívó viseli a költségeket, vagy egy közös projekt keretében valósul ez meg.

9.    Máig hány főt foglalkoztat megbízási szerződés, valamint munkaszerződés alapján, mennyiért vásárolt informatikai eszközöket és mely cégektől, vásárolt-e gépjárművet, s ha igen, milyen típusú gépjárművet és mennyiért?
•    Az Egyesület által foglalkoztatottak számáról, a vásárolt informatikai eszközökről, valamint az azokat eladó cégekkel kapcsolatos adatigénylésnek a feldolgozandó információ mennyisége miatt a költségtérítés megfizetését követően tudunk eleget tenni (lásd lent a „Költségtérítés” pontnál).
•    Az Egyesület nem rendelkezik gépjárművel és nem kezel adatot vásárolt gépjárműről.

10.    Kérem továbbá részemre megküldeni a szervezeti vagyon felhasználása körében megkötött szerződések vonatkozásában a szerződő felek nevét, szerződés tárgyát, ellenszolgáltatás összegét, szerződéskötés időpontját, az ezek megkötéséről hozott döntést, a döntésre irányuló előterjesztést/javaslatot, a szerződéskötés vonatkozásában a döntés megtárgyalásáról szóló jegyzőkönyvet!
•    Az Egyesületnek az Infotv. 27. § (3) bekezdésében foglalt forrásokból vagyona nem keletkezett, így erről adatot nem kezel.

Költségtérítés:
Számításaink szerint, a 2. ; 3. ; 7. és 9. kérdésben szereplő adatigénylésekkel kapcsolatban a költségtérítés Infotv. (5) bekezdés c) pontja valamint a Kormányrendelet 3-4. §§ alapján megállapított összege 854 000 forint.
Számításaink szerint, figyelemmel az Egyesület munkavállalóinak számára és az adatigényléssel érintett adatok terjedelmére a kért adatok felkutatása, összesítése, rendszerezése az igényelt adat adathordozójáról másolat készítése és a másolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tétele 400 munkaórát vesz igénybe, az alábbiak szerint:
•    A 2. kérdés megválaszolása jelentős mennyiségű megbízási és munkaszerződés visszamenőleges átnézését és feldolgozását, anonimizálását igényli (120 munkaóra).
•    A 3. kérdésben szereplő pályázatok átnézése jelentős mennyiségű részben idegen nyelvű pályázati és belső adminisztrációs anyag kigyűjtését, összesítését és rendszerezését igényi (80 munkaóra).
•    A 7. kérdés megválaszolása jelentős mennyiségű szerződés és pályázati beszámoló kigyűjtését, rendszerezését és összesítését igényi (120 munkaóra).
•    A 9. kérdés megválaszolása ugyancsak nagy mennyiségű szerződéses dokumentáció feldolgozását igényli (80 munkaóra).
A Kormányrendelet 4. § (4) bekezdése 4400 forintban maximalizálja a munkaóránként megállapítható költségtérítést, Egyesületünk ennél azonban jóval alacsonyabb összegben, 2135 forintban határozta meg a munkadíjat, igazodva munkavállalóink javadalmazásához. Ezzel is jelezzük, hogy nem kívánjuk útját állni olyan adatközlésnek, amelyre az Infotv. alapján kötelezettek vagyunk.
A költségtérítésre vonatkozó szerződés megkötését követően kiállított számlán szereplő összeg megfizetését követő 15 napon belül tudjuk az adatigénylés 2., 3., 7. és 9. pontjában szereplő adatokat  a kért módon átadni.

Üdvözlettel,

Kováts András
igazgató
-- 
Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület