Menedékkérők aktiválása céljából létrehozott közösségi programok színvonalának javítása befogadó állomásokon

2005. január 1. – 2005. október 31.
Összeg: 7.565.000 Ft

Az Európai Menekültügyi Alap támogatásával megvalósuló pályázatunk keretében, olyan kulturális és szabadidős programokat szerveztünk, melyek a tartalmas időtöltés biztosítása mellett, a résztvevők mentális állapotának javulását és beilleszkedésük elősegítését célozták.

A foglalkozások aktiváló hatásával a Békéscsabai, Bicskei és Debreceni Befogadó Állomáson párhuzamosan törekedtünk a táborlakók önállóságának kialakítására, kompetenciájuk javítására, hospitalizációjának csökkentésére és a helyi lakosság szemléletbeli formálására. A támogatás segítségével programjainkat szervezettebben, színvonalasabb körülmények között tudtuk megvalósítani. Mindezt a foglalkozásokon használt felszerelések választékosabbá tételével, új technikai eszközök alkalmazásával és a szolgáltatások körének bővítésével (pl. újságkölcsönzés) sikerült elérni.

Tevékenységek

A projekt tartalmának megvalósítását elsősorban az öt különböző típusú közösségi program megszervezése és lebonyolítása jelentette. Kedvezményezettjeink rendszeresen megtartott nő-, gyerek-, film- és sportklubjaink mellett alkalmanként táboron kívüli kulturális eseményeken vehettek részt. Számadataink szerint a legtöbb látogatót a filmvetítések és a befogadó állomások területén, illetve azokon kívül megvalósuló kulturális (alkalmi) rendezvények vonzották. A filmklubok sikeréhez járult hozzá a támogatás segítségével bérelt, illetve a táborokban már korábban is használt modern technikai felszerelések (projektor, házimozi rendszer stb.) alkalmazása, illetve a filmkészlet célcsoport igényének megfelelő bővítése. A projekt lehetőséget adott arra, hogy a kulturális események kapcsán a helyi lakosságot és különböző szervezeteket, intézményeket vonjunk be munkánkba. A hasznos időtöltés biztosítása mellett ezeken az alkalmakon módunk nyílt a helyi településeken élők, menekültekkel szembeni pozitív, befogadó szemléletmódjának alakítására. A táborokban lakó nők és gyerekek számára kínált, ünnepekhez és szokásokhoz kötődő kézműves foglalkozások, játékok és főzések közben a nők magyar szókincse bővült és a gyerekek nyelvhasználata javult. A kézügyesség, a kreativitás és a problémamegoldó készség fejlődésével párhuzamosan önállóságuk fokozódott, magabiztosságuk nőtt. A célcsoport tagjainak a klubokon felszínre kerülő mindennapos problémáira, konfliktus- és veszélyhelyzeteire közösen igyekeztünk megoldásokat találni. Az egészséges életmódra, a mozgás fontosságára nevelés céljával megrendezett sporttevékenységek adták a másik színterét a helyi közösségek mozgósításának, ügyfeleinkkel szembeni rokonszenvük kialakításának. A versengések során kialakult izgalmas helyzetek, küzdelmek, a jutalmazás öröme hozzájárult a táborok közösségének összekovácsolódásához, önszerveződésük motiválásához, miközben egymás megismerésével a viták száma is csökkent. Programválasztékunkat Debrecenben számítástechnikai foglalkozásokkal és felzárkóztató korrepetálásokkal bővítettük. A gyerekek az iskolai feladatok gyakorlása közben tanulási stratégiákat, a helyes időbeosztást sajátították el, mely a jövőben tanulmányi eredményeik javulását eredményezheti. Rendkívül népszerűnek számítottak a projekt keretében előfizetett idegen nyelvű újságok, magazinok, melyeknek kölcsönzésére kidolgozott módszerek, a szolgáltatást igénylők hétköznapjaiba vittek rendszerességet.A pályázat keretében Budapestről 22, Bicskéről 14, és Debrecenből 23 gyermek részére tudtunk helyet biztosítani a tiszaparti Csongrádon szervezett, egyhetes nyári táborban, ahol a mindennapos kézműves és sportfoglalkozások, csapatjátékok, fürdőzés és szervezett estek kiváló alkalmat nyújtottak a gyerekek magyar nyelvhasználatának gyakorlására. A nyaralás alatt az egyesület munkatársai hangsúlyt fektettek arra, hogy a gyerekek helyes szokásrendszert sajátítsanak el a higiénia, a tisztálkodás területén, viselkedésbeli normákat ismerjenek meg és a saját kultúrájuk ápolása mellett a magyar hagyományokkal ismerkedhessenek meg.

A projekt hatásai

Pályázatunk eredményeinek hatására az ügyfelekkel végzett szociális esetmunka jóval hatékonyabbá, sikerorientáltabbá vált. A közösségi programokon biztosított kikapcsolódási lehetőségek segítettek a menekült létből fakadó feszültségek kiküszöbölésében, a traumák könnyebb feldolgozásában, a táborlakók hiányérzetéről való figyelemelterelésben. Aktiválásuk hozzájárult a hosszadalmas eljárás miatt kialakult tétlenség, kilátástalanság és hospitalizáció felszámolásához. Érdeklődésük folyamatos szinten tartásával, a közösségi életben való részvételük szorgalmazásával önállóságuk fokozódott, és nyitottabbá váltak életkörülményeik javítására. A projekt során az egyesület munkatársaival kialakított közvetlen kapcsolat a célcsoport nehézségeinek feltárását és orvoslását mozdította elő. A szervezési munkákba és a foglalkozások lebonyolításába történő, közvetlen és közvetett bevonásuk növelte önbizalmukat, képessé tette őket saját ügyeik intézésére, problémáik megoldása gördülékenyebbé, gyorsabbá vált.A projekt keretében szervezett rendezvényeken célcsoportunk tagjai kapcsolatokat építettek ki segítő szervezetekkel, magánszemélyekkel. Olyan lehetőségekről, információkról szereztek tudomást, melyek magyarországi tartózkodásuk idején előmozdíthatja boldogulásukat (pl.: munka- és albérletkeresésüket), integrálódásukat.Kedvezményezettjeinkkel párhuzamosan egyesületünk kapcsolatrendszere szintén bővült, ami szervezetünk munkája során új ötleteket, lehetőségeket, változatos megoldási alternatívákat nyújtott. Klubjaink, foglalkozásaink a helyi közösség számos tagját tették nyitottabbá a befogadó állomások lakóinak irányában. A 10 hónap feladatainak megvalósításában szerepet vállaló önkénteseink száma a program eredményeként nőtt, értékes munkájukra a projekt lezárása után is számíthatunk.