„Tematikus kamaszcsoport az áldozattá válás megelőzésére”

Országos Bűnmegelőzési Központ támogatásával megvalósuló pályázat

2005. április 1. – 2005. szeptember 30.
Összeg: 643.000 Ft

A migránsokkal folytatott csoportos és egyéni szociális munka, illetve számos kutatási eredmény bizonyítja, hogy az erőszak áldozatainak túlnyomó többsége a fiatalkorúak és a nők köréből kerül ki. Az áldozattá válás megelőzése legeredményesebben a menekültek különböző csoportjainak a prevenciós programokba történő bevonásával érhető el. Ezen a területen a „Tematikus kamaszcsoport az áldozattá válás megelőzésére” nevű program kísérleti projektnek tekinthető, mivel hasonló jellegű képzés sorozaton való részvételre korábban nem volt lehetőség.

Célcsoport

Az Országos Bűnmegelőzési Központ által támogatott program kidolgozásakor célcsoportnak választottuk a Debreceni Menekülteket Befogadó Állomáson élő és kiköltözött kamaszkorú fiatalokat, akik közvetítő nyelv (tolmácsolás) igénybe vétele nélkül tudtak részt venni a prevenciós foglalkozásokon. A csoport tagjai olyan 12-18 éves korú lányok voltak, akik többgyermekes, esetenként csonka családban nevelkednek szociálisan hátrányos körülmények között.

Tevékenységek

A projekt tartalmának megvalósítása három elem köré csoportosult. Az egyes témák feldolgozása és az intézménylátogatások mellett közösségi programokkal színesítettünk a foglalkozások sorát. A féléves képzés hat átfogó terület (személyiség, egészségmegőrzés, kapcsolatok, szexualitás, erőszak, devianciák) megbeszélésére nyújtott lehetőséget. Az érintett témák között visszatérők is előfordultak (pl.: drog-prevenció, fogamzásgátlás), melyet részben a gyerekek kíváncsisága, részben a több szempontú megközelítés tett indokolttá.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Hajdú-Bihar megyei Intézményének szakértője, illetve az egyesület képzett munkatársai által vezetett csoportfoglalkozásoknak a Menedék Egyesület debreceni irodája adott helyet (13 alkalom). A célcsoport halmozottan hátrányos helyzete miatt hangsúlyozott figyelmet kellett fordítani az egyes témák bevezetéséhez alkalmazott motiválásra. A találkozók tartalmi mondanivalójának sikeres memorizálásához nagymértékben hozzájárultak az interaktív játékok, szituációs feladatok, filmvetítések. Ezeknek a felhasználásával sikerült fesztelen légkört kialakítani, illetve oldani az egyes résztvevők közötti – a kényszerű együttélésből származó – feszültséget. A munka során szerzett tapasztalatok igazolták azt a feltételezésünket, mely szerint a gyerekek többségében számos olyan kérdés merül fel, melyet vagy a kulturális különbözőségek, vagy a szülői attitűd miatt nem mernek, vagy nincs kinek feltenni. A találkozókon igyekeztünk olyan bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani, mely a jövőben ösztönözheti a csoport kamasz tagjait arra, hogy problémáik megoldásához tapasztaltabb, arra érdemes személy segítségét kérjék, csökkentve ezzel kiszolgáltatottságuk mértékét. A felmerült témakörökkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat írásban rögzítettük, illetve az ÁNTSZ szakembere nyomtatott információs anyagokkal látta el a gyerekeket, melyek a magabiztos tudás megerősítését szolgálhatják a későbbiekben. Az ismeretek átadásával a fiatalok szemléletbeli formálását céloztuk, melynek sikerességét természetesen hosszabb időintervallumban vizsgálhatjuk. A közösen kialakított csoportszabályok alkalmazásával azonban hamar észlelhető eredményeket értünk el a gyerekek magatartását tekintve.

Intézménylátogatást öt alkalommal tettünk, melyek során a kamaszok megismerkedhettek a foglalkozásokat vezető egészségügyi szakember munkahelyének (ÁNTSZ) funkciójával és lehetőségük nyílt egy AIDS kiállítás megtekintésére. A nőgyógyászati rendelőben, illetve a Bőr- és nemibeteg Gondozóban tartott szakorvosi előadás és beszélgetés közben a lányok számunkra is meglepő módon, bátran kérdeztek az érintett témakörökben. A kozmetikusnál tett látogatás volt a legnépszerűbb a résztvevők körében, hiszen többen szeretnék ezt a foglalkozást választani tanulmányaik befejezése után. A lelkesedéshez természetesen az ajándékba kapott kozmetikai termékek is hozzájárultak.

Az egészségügyi környezetben megszervezett közvetlen találkozás a szakemberekkel csökkentette a kamaszok általános félelmét az orvosokkal, a kezelésekkel szemben. A bemutatók, előadások közben hasznos tanácsokat kaptak a higiéniával, bőrápolással és családalapítással kapcsolatban.

Az elméleti ismeretanyag átadása mellett a közösségi programoknak (5 alkalom) szintén fontos szerepe volt a projekt megvalósításában. A színházi, cirkuszi és mozi előadás megtekintése kiindulópontot nyújtott a kultúráról, a különböző foglalkozásokról, az anyagi javakról való beszélgetéshez. A táboron kívüli programok érdekesebbé, rendhagyóvá tették a foglalkozásokat, terepet adtak a magatartással, viselkedéssel kapcsolatos alapvető elvárások, szabályok gyakorlati alkalmazására.

Eredmények

A vállalt 16 foglalkozás helyett 23 alkalommal tudtunk lehetőséget biztosítani a projekt keretében szervezett találkozókra, amihez a résztvevők érdeklődése is hozzájárult. Sajnos általában jellemző, hogy a migráns gyerekek többsége kevés támogatást, megerősítést kap a családtól, a közvetlen környezettől. Önbizalmuk növelésére, erősségeik kiaknázására nagy szükség van, ezért személyiségük építése fontos eleme volt a közös munkának. Néhányan közülük lemorzsolódtak az oktatási rendszerből, melyhez a belső motivációjuk hiánya és a nyelvi nehézségek mellett, a befogadó társadalom elutasító magatartása is hozzájárult. A program alkalmat adott arra, hogy a csoport tagjait céltudatosabbá, magabiztosabbá tegyük, kialakítva bennük egy olyan védekező mechanizmust, mely a káros hatásokkal szemben aktivizálódik. A féléves együttműködés sikereként értékeljük a projekt célcsoportjának a képzésre vonatkozó pozitív visszajelzéseit, illetve további foglalkozások iránti igényét.
A programsorozat eredményeként a kamaszok olyan információs csomaghoz jutottak, melyek a jövőben bármikor forrásként szolgálnak az ismétléshez, illetve tanácsot nyújtanak bizonytalanságuk esetén. A projekt fontos szakmai és módszertani anyagokkal látta el az egyesület közösségi szociális munkásait, illetve a szervezet szakirodalmát. Az írott dokumentumok mellett a munka során kialakított szakmai kapcsolatok szintén fontos tőkét jelentenek a jövőre nézve. A pilóta program sikerességére és az összegyűjtött segédanyagokra építve szándékunkban áll további prevenciós programokat indítani a sérülékeny csoportok számára szélesebb körben. Az Országos Bűnmegelőzési Központ által támogatott program eredményei, a gyakorlat során szerzett tapasztalatok hasznos kiindulási alapot szolgáltatnak a következő prevenciós pályázatunk számára.